zobrazit:

Podmínky používání

Podmínky užívání internetových stránek www.mgear.cz

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto Podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek www.mgear.cz (dále jen mGear).
 2. Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem Stránek mGear s adresou domovské stránky www.mgear.cz je společnost Muzikus s.r.o., Novákových 8, 180 00 Praha 8, DIČ CZ25132105, která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.
 3. Stránky mGear jsou určeny pro osoby, které mají sídlo nebo bydliště v České republice nebo ve Slovenské republice, bez ohledu na skutečnost, že jsou nebo mohou být dostupné i pro jiné osoby. Muzikus s.r.o. v této souvislosti upozorňuje, že obsah mGear není určen k užívání a/nebo distribuci jakoukoliv osobou, která má sídlo, bydliště nebo je rezidentem jakéhokoliv státu nebo která podléhá jakékoliv jurisdikci, kde by toto užívání bylo v rozporu s právními předpisy, popřípadě by podléhalo souhlasu příslušného orgánu nebo jiné oprávněné osoby, nebo kde by k tvorbě, provozování a/nebo distribuci obsahu nebo jakékoliv jeho části bylo vyžadováno povolení, registrace nebo splnění jakékoliv jiné podmínky.

II. Autorská práva a práva k vkládanému obsahu

 1. Jakékoliv užití stránek mGear nebo jejich části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je možné jen s písemným souhlasem provozovatele a v těchto případech vždy musí být stránky mGear uvedeny jako zdroj. Bez souhlasu a uvedení zdroje není povolena jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách mGear, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty
 2. Uživatel, který vkládá na mGear jakýkoliv obsah, odesláním tohoto obsahu na svůj mGear profil potvrzuje, že je nositelem veškerých autorských práv a dalších práv (např. práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, práv na ochranu osobnosti, průmyslových práv) k umísťovanému obsahu, potřebných k legálnímu umístění obsahu na mGear a jeho zpřístupnění dalším uživatelům mGear a jiným osobám (veřejnosti).
 3. Zveřejnění jakéhokoliv obsahu na Uživatelově profilu znamená, že tato informace je volně přístupná celosvětově na Internetu a kdokoliv na ni může odkazovat, jakož ji i sám kopírovat a dále šířit. Profily na mGear jsou veřejné, neposkytují možnost nastavení soukromí tak, aby Váš profil mohly sledovat pouze vybrané osoby mimo osobní komunikace mezi uživateli.
 4. Umístěním obsahu uvedeného shora na mGear souhlasíte s celosvětovým zpřístupněním tohoto obsahu veřejnosti v nehmotné podobě prostřednictvím stránek mGear, s tím, že nemáte z toho titulu vůči mGear či komukoli jinému nárok na jakoukoli úplatu nebo jinou protihodnotu.
 5. Uživatel odpovídá za to, že je sám/sama oprávněn/a k vyslovení souhlasu s těmito podmínkami, případně ho vyslovuje i v platném zastoupení všech dalších osob, jejichž souhlas je zapotřebí.
 6. Provozovatel mGear nepřebírá povinnost Vámi umístěný obsah chránit a nenese žádnou odpovědnost za porušení Vašich práv k obsahu, který jste umístili na mGear.
 7. Co se týká obsahu umístěného na mGear jinými Uživateli, zavazuje se Uživatelrespektovat práva, jimiž je chráněn, a využívat ho pouze v mezích dovolených příslušným zákonodárstvím (obvykle v mezích osobní potřeby fyzické osoby).

III. Ochrana dat a osobních údajů

 1. V souvislosti s využíváním některých služeb poskytovaných na mGear mohou Uživatelé poskytnout údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon").
 2. Společnost Muzikus s.r.o. jako provozovatel stránek mGear si uvědomuje práva a povinnosti dotčených osob stanovené Zákonem a respektuje zájem Uživatelů o ochranu osobních údajů. Společnost Muzikus s.r.o. chrání osobní údaje v souladu se Zákonem.
 3. Pokud při užívání Stránek mGear poskytne Uživatel osobní údaje, nebude společnost Muzikus s.r.o. tyto osobní údaje předávat bez souhlasu Uživatele žádné osobě s výjimkou případů stanovených těmito Podmínkami, právními předpisy nebo se souhlasem Uživatele.
 4. Pokud se Uživatel pohybuje na Stránkách mgear, nedochází k aktivaci, vyhledání ani používání žádných osobních údajů poskytnutých Uživatelem dříve. Pokud se Uživatel pohybuje na stránkách mGear, dochází ke sledování pohybu Uživatele po stránkách mGear včetně zjištění doménového jména/serveru/IP adresy počítače Uživatele.
 5. Společnost Muzikus s.r.o. má právo používat údaje poskytnuté Uživatelem následujícím způsobem:
  1. použití pro marketing pro vlastní potřeby, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných Uživatelům,
  2. použití pro personifikaci stránek mGear a čerpaných služeb, zejména zasílání objednaného zpravodajství a jiných upozornění.V budoucnu budou výše uvedené služby dále rozšiřovány v zájmu zkvalitnění poskytovaných služeb a uspokojení přání a potřeb Uživatelů.
 6. Na základě poskytnutých údajů může být Uživatel kontaktován společností Muzikus s.r.o. za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že Uživatel nechce, aby jím poskytnuté údaje byly použity pro tento účel, má možnost tuto službu kdykoliv odmítnout.
 7. Společnost Muzikus s.r.o. je oprávněna se na Uživatele, kteří se registrovali pro určitou službu, obrátit za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.
 8. V souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů.
 9. Každý Uživatel, který poskytl osobní údaje, má Zákonem stanovené právo písemně požádat správce o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává, pokud právní předpisy nestanoví jinak. V případě, že Uživatel zjistí, že došlo k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má právo postupovat v souladu s § 21 Zákona.
 10. Pokud se Uživatel registroval pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na stránkách mGear, může kdykoliv tuto registraci zrušit.

IV. Odpovědnost provozovatele mGear za obsah

 1. Muzikus s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za obsah umístěný uživateli na portál mGear, jeho užití a nakládání s ním.
 2. Pokud kdokoliv zahájí jakýkoliv soudní či jiný spor směřující proti akcím Uživatele či jím umístěnému obsahu na mGear, a bude-li se v něm domáhat i nároků vůči provozovateli mGear, zavazujete se nahradit nám veškeré náklady s tím spojené, včetně nákladů právního zastoupení ve skutečné výši. Totéž platí pro mimosoudní uplatnění a případné vypořádání takových nároků.
 3. Rovněž tak se Uživatel zavazuje nahradit provozovateli náklady spojené s úkony vyvolanými Uživatelovým porušením Uživatelských podmínek (včetně nákladů právních služeb potřebných k právnímu posouzení Uživatelova jednání).

V. Změny Podmínek užívání

 1. Tyto Podmínky užívání mohou být kdykoli změněny.
 2. Aktuální verze Podmínek užívání je volně umístěná na mGear. Každý Uživatel je sám odpovědný za sledování změn Podmínek užívání, aniž by provozovatel byl povinen ho na změny zvlášť upozorňovat.
 3. Uživatel tímto vyslovuje svůj souhlas s tím, respektovat Podmínky užívání v jejich aktuálním znění. Pokud Uživatel jedná jako zástupce dalších osob, vyslovuje svůj souhlas i za tyto osoby, které se zavazují Podmínky užívání respektovat.
 4. Jsme vděční za jakékoliv připomínky a podněty k fungování a vylepšení mGear, berte však na vědomí, že použitím Vašeho nápadu nebo Vámi zaslaného materiálu nevzniká mGear žádná povinnost Vám nápad nebo použití materiálu a v něm obsažených informací jakkoliv kompenzovat; jeho předáním souhlasíte s jeho využitím za těchto podmínek, včetně podmínky bezúplatnosti.
 5. Tyto Podmínky jsou v tomto znění zveřejněny dne 4.4.2017